Реквизити


При бронировании для выбранного пакета производится с первого взноса в 60 евро в форме банковского перевода с указанием даты заезда и количество туристов.Последующие платежи производятся после получения окончательной ценый и потверждиние бронирования,но не позднее ,чем за 30 дней до прибытия.

When making a reservation for your selected package is done with the first installment of 60 euros by bank transfer,indicating the date of arrival and the number of tourists. Subsequent payments shall be made after receipt of the final price and confirmation of the reservation,but no later than 30 days before arrival.

Lors de la reservation de Votre forfeit choasi est fait avec le premier versement de 60 euros par virement bancaire ,en indiquant la date d`arrive et le nombre de tourists.Les versments ulterieurs sont efectuees après la reception du prix final et la confirmation de la reservation,mais au plus tard 30 jours avant 1`arrive.

Счет :
Account :
Comte :

БАНКОВА СМЕТКА : БЪЛГАРИЯ,БЛАГОЕВГРАД, ул.”Антим І” № 3,ет.2,Марионка Стефанова Кокушинкова
БАНКА ДСК - БЛАГОЕВГРАД
Bank DSK – BLAGOEVGRAD , BULGARIA

Сметка : валута BGN
BIC : STSABGSF IBAN :BG66STSA93000001874979
Заплащане в брой на място в офиса ,с пощенски запис или телеграфически запис на адрес : Благоевград 2700 , ул.”Антим І” № 3 , – Стефани турист – управител
...................................................................................................................................................................................................................................................................


"СТЕФАНИ – ТУРИСТ” –
Благоевград,България ул."Антим I" N 3 ,тел/факс: ++359-/0/73-88 70 36; рег.№538
e-mail: steftur09@gmall.com ; GSM: 0876 85 39 61;www.steftur.com

Д О Г О В О Р
за организирано пътуване по чл.82 от З Т

1.Дата и място на сключването : .................................................................................................................................................... .2.Фирма ,седалище,адрес на управление,ЕИК,регистрационен номер на на туроператора и /или туристическият агент : „Стефани турист”ООД,ЕИК 200669477, седалище гр.Благоевград,адрес на управление,ул.”Антим І”№3,ет.2 ,рег.№ 538
и Потребител – име,адрес и данни от личния документ : 3.Вида на използвания транспорт-въздушен,наземен,воден и вид на транспортното средство-самолет-чартърен или редовен,автобус,кораб-име,националност,принадлежност и класа,друг вид транспорт,плавателно средство и други : 4.Маршрут на пътуването,начален пункт,час и място на тръгване,очаквано време на пристигане в крайния пункт,час и сборно място за тръгване от крайния пункт,очакването време на пристигане,продължителност на престоя: 5.Местоположение,вид на туристическите обекти,когато в цената на пътуването са включени цените на билетите за посещението им : 6.Местоположение,вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки,когато пътуването включва нощувки : 7.Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения,брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване :
8.Посещения,пътувания,трансфери и други услуги,включени в общата цена : 9.Специални изисквания на потребителя,предявени от него преди сключването на договора,за които е постигнато съгласие от страните по договора : 10.Обща цена,обявена в левове,на всички услуги,включени в договора, други плащания, невключени в цената,срок и начин на плащане: 11.Възможност за промяна на цената ,реда и начина ,по който тя се преизчислява в случаите по чл.88,ал.1 : 12.Краен срок в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение ,както и срок ,в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическият агент ,че преотстъпва своето пътуване на трето лице 13.Размер на неустойката ,която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 12 : 14.Минимален брой участници,ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването,и краен срок за уведомяване на потребителя,когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено : 15.Изисквания за формата,начините и сроковете ,при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора : 16.Фирма и адрес на застрахователя ,с който туроператорът е сключил застрахователният договор по чл.97,ал.1 : ЗАД „Алианц България”бул.”Княз Дондуков”№59,1504 София,клон Благоевград 2700,бул.”Св.Кирил и Методий”№2 17. Застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста”за пътувания извън страната,чрез туроператора или от потребителя: 18. Възможност за допълнителни застраховки при „Загуба на багаж”,”Отказ от пътуване” и други : 19.При детско или ученическо пътуване с обща цена ,броят на нощувките се определя в съответствие с чл.84 и спазва изискванията по чл.83 от З Т :
20.Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване в хартиен или електронен вид.
21.Медицински и санитарни изисквания при пътуване в страни извън България


Туроператор : Потребител :
„Стефани турист” .................................................................
ОБЩИ УСЛОВИЯ /добавяне към Общите условия/

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПРИ ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ
Резервации за екскурзиите се извършват в офиса на фирмата.Записването става срещу внесен депозит в размер на 30 % от стойността на съответната екскурзия и сключен договор за организирано пътуване .Възможно е да се запишете по електронната поща,
Факс , телефон ,като продиктувате имена , адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а плащането да се извърши по банков път.
При онлайн плащане чрез интернет сайта с банкови карти плащането след потвърждението на резервираната туристическа услуга е 100 % /Виж условията при он лайн резервации на туристически услуги/

АНУЛАЦИИ
При отказ на клиента от пътуване ,фирмата му възстановява стойността от пакетната цена при следните удръжки :
до 30 дни преди обявената дата на пътуването – 0 %
от 29 до 15 дни преди обявената дата на пътуването – 30 %
от 14 до 7 дни преди обявената дата на пътуването – 50 %
под 7 дни преди обявената дата на пътуването – 100 %
Не се приемат анулации при онлайн плащане през интернет с банкови карти !

АНУЛАЦИИ ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ :
ВЕЛИКДЕН , 1 МАЙ , 24 МАЙ , КОЛЕДА , НОВА ГОДИНА И ПОЧИВКИ
При отказ на клиента от пътуване ,фирмата му възстановява стойността на пакетната цена при следните удръжки :
до 40 дни преди обявената дата на пътуването – 0 %
от 40 до 30 дни преди обявената дата на пътуването – 50 %
под 30 дни преди обявената дата на пътуването – 100 %
Не се приемат анулации при онлайн плащане през интернет с банкови карти .