Флора-и-Фауна-Югоизточни-Родопи

БЪЛГАРИЯ - ТУР - GUIDE: "ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ"

Маршрут: 1 - ЮГОИЗТОЧНИ РОДОПИ-Крумовград - Маджарово - Стамболово
Ивайловград - Кърджали - Ардино - Харманли - Минерални бани
Заглавие
ФЛОРА И ФАУНА
Начало:
Крумовград
Програма:
 
- Маджарово: Родопско късорого говедо при с.Патронка и в с.Горно поле; Моделна ферма Тополово;               Природо защитен център БДЗП-наблюдение на дивата природа; Дивата ферма-с.Горно поле - конна езда;
- Ивайловград - стадо каракачански коне в с.Костилково; с.Пелевун и Меандрите на Бяла река -                    наблюдение език Диви наблюдение стада каракачански коне, девствена природа;
. - Стамболово - Крумовград - Птичия рай при с Долна кула; Дивите коне / тарпани / при с.Сбор
-Кърджали - чапловата колония под новия мост в центъра на Кърджали;
-Кирково - Момчилград - фотоулов от укритие в резервата Студен кладенец; язовир Студен кладенец             И резервата "Вълчи И района ВА "Вълчи дол"
 
Резерват Вълчи дол
 
Резерватът Вълчи дол Е единственият строг Резерват В Източните Родопи. Намира се на територията на община Крумовград, в землището на с. Бойник и заема площ от 774,70 ха. Осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания-скали, пасища, храсталаци и широколистни гори.
Във Вълчи ДО Л СЕ срещат 14 вида растения и 16 вида животни, включени в Червената книга на България. Резерватът се обитава от включените в Световния червен списък видра (Lutra Lutra), черен лешояд ( Aegypius Monachus ), царски орел (Aquila heliaca) и сухоземни костенурки.
Резерватът Вълчи дол СЕ отличава С Изключително разнообразие език грабливи Птици. Тук са установени общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Могат да бъдат наблюдавани белоглав лешояд (Gyps fulvus), сокол скитник (Falco Peregrinus), черен щъркел (Ciconia Nigra), бухaл (Bubo Bubo), скална зидарка (Sitta Ноймайер), синият скален дрозд (Monticola solitarius) и зеленогушата овесарка (Emberiza cirlus).
Районът език резервата Е Много ВАЖНО МЯСТО За търсене език храна И Почивка език световно застрашените От изчезване черен лешояд И царски Орел. Черният лешояд ( Aegypius Monachus ) Е включен В Световния Червен СПИСЪК език IUCN (известен и като Световната Червена книга) и националната Червената книга. В България се среща единствено в Източните Родопи. Резерватът е важно място за хранене и почивка на вида.
Царският орел (Aquila heliaca) е една от най-редките птици в Европа, включенa в Световния Червен списък на IUCN и Червената книга на България. От влечугите и земноводните са установени 21 вида, като в резервата се срещат змиегущерът (Ophisaurus apodus), тънкият стрелец (Platyceps najadum), смока мишкар (Elaphe мишкар), змията червейница (Typhlops vermicularis) и вдлъбнаточелият смок (Malpolon monspessulanus). От едрите бозайници могат да се видят вълкът (Canis лупус), дивата свиня (Sus SCROFA), сърната (Capreolus CAPREOLUS) и еленът лопатар (Dama дама). Вълкът (Canis лупус) е изчезнал от много европейски страни. Присъствието му е знак за запазена природа. Вълчи дол е обявен е за резерват през 1979 година по предложение на БАН.
 
Защитени местности
Защитена местност "Патронка"   
Патронка СЕ намира език южния бряг език река Арда, източно от гр. Маджарово . Това е една от най-живописните и недостъпни части от долината на Арда, където брегът на реката е много стръмен и силно пресечен. Сред дъбовите гори мозаечно са разположени открити площи, скални комплекси, единични скали и сипеи.
 
Защитена местност "Момина скала"
. Защитената местност "Момина скала" попада език територията език общините Маджарово И Крумовград, в землището на с. Бряговец.
 
Защитена местност "Черната скала"
 Намира СЕ В Община Маджарово - в землищата на с. Тополово, с. Румелия, с. Горен Главанак и с. Горно поле. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища.
Защитена местност "Големият сипей"
Защитената местност "Големия сипей" попада в землищата на с. Рабово и с. Бял кладенец, община Стамболово.
Защитена местност "Гюргена"
Намира се в землището на с. Габерово, ОБЩИНА Маджарово . Включва вулканични скални комплекси с пещери и тракийски ниши, дъбови гори, редки и защитени видове земноводни влечуги, птици и бозайници.
Защитена местност "Меандрите на Бяла река"
ЗМ Меандрите език Бяла река Е С Площ 1531, 98 ха. Намира се в землищата на с. Железари и с. Меден Бук, ОБЩИНА Ивайловград .
Защитена местност "Ликана"
ЗМ Ликана е с площ 3 ха.
Защитената местност "Ликана" обхваща характерни ландшафти в землището на с.Свирачи, Община
Ивайловград . Създадена за опазване на естественото находище на орхидеята дремников главопрашник.
Тук на малка площ се срещат голям брой редки и защитени растения.
 
Защитена местност "Дупката"
ЗМ Дупката е с площ 6,5 ха. ЗМ Дупката се намира непосредствено над гр. Ивайловград И включва природната забележителност пропастна пещера. На неголяма територия се среща мозайка от сухолюбива растителност на варовит терен - издънкова смесена широколистна гора на келяв габър (Carpinus orienalis), мъждрян (мъждрян) ...
 
  
Защитена местност "Орешари"
ЗМ Орешари е с площ 55 ха.  Н амира СЕ В Община Крумовград, в землището на едноименното село. Въпреки неголямата си площ включва разнообразни местообитания - скали, пасища, мезофилни и ксерофилни гори, храсталаци което опредяля високото биоразнообразие.
 
Защитена местност "Рибино
ЗМ Рибино е с площ 66,30 ха. Защитена местност "Рибино" се намира се в землището на едноименното село от община Крумовград.
Защитена местност "Средна Арда"
ЗМ "Средна Арда" е с площ 420 ха. Защитената местност "Средна Арда" СЕ намира В Община Кърджали В землището език С. Звезделина и с. Висока поляна. Обявена е за такава с цел опазване на редки и застрашени видове растения и животни, и съхраняване на забележителен ландшафт. На териториата на защитената местност гнездят белоглав ( Gyps fulvus ) и египетски лешояд ( Neophron лешояд ), сокол орко ( Falco Subbuteo ), голям ястреб ( Accipiter gentilis ), синявица ( Coracias garrulus)  скална зидарка ( Sitta Ноймайер) , червеногушо коприварче ( Sylvia cantillans ) черноглава овесарка ( Еmberiza melanocephala ). Една от пещерите в защитената местност е убежище на прилепите голям нощник (Myotis Myotis) дългопръст нощник ( Myotis capaccinii ) и пешерен дългокрил ( Miniopterus schreibersii ), включени в Световния Червен списък. Общата им численост достига 10-12 000 екземпляра. Защитената местност е част от Орнитологично важно място (ОВМ) "Студен Кладенец", имащо световно природозащитно значение.
Защитена местност "Юмрук скала"                              ЗМ "Юмрук скала" е с площ 346 ха. Защитената местност "Юмрук скала" се намира в землището на с. Калоянци ОБЩИНА Кърджали . Обхваща уникални скални масиви, разположени на северния бряг на язовир "Студен Кладенец" - район, изключително важен за опазването на редки и застрашени видове птици. Тук гнездят черен щъркел ( Ciconia Nigra ), белоглав лешояд ( Gyps fulvus ), египетски лешояд ( Neophron лешояд ), белоопашат мишелов ( Buteo rufinus ), бухал ( Bubo Bubo ), синявица ( Coracias garrulus)) , белочела сврачка ( Lanius nubicus ). Защитената местност е част от Орнитологичноважно място (ОВМ) "Студен Кладенец", имащо световно природозащитно значение.
 
                                                                                              
 
Защитена местност "Дяволски мост"
ЗМ Дяволски мост обхваща площ от 2 ха. Намира се в землището на с. Дядовци, община Ардино. В защитената местност е находището на растението символ на Родопите, балканския ендемит и реликт - родопски силивряк ( Haberlea rhodopensis) . От птиците тук може да наблюдавате черния щъркел ( Ciconia Nigra ), белоопашатия мишелов ( Buteo rufinus ), големия ястреб ( Accipiter gentilis ), водния кос ( Cinclus cinclus ), червенокръстата Cecropis daurica) и скалната лястовица ( Ptyonoprogne rupestris ). Река Арда се обитава от включената в Световния Червен списък видра ( Lutra Lutra ).
Защитена местност "Аида"
ЗМ Аида е с площ 3,5 ха. Намира се в землището на с. Спахиево, община Минерални бани. Представлява естествена, вековна, семенна букова гора. Преди да бъде обявено за защитена местност'' Аида'' е било историческо място, тъй като там е бил организиран бивак на чета'' Ангел Войвода''.
 
Защитена местност "Дефилето"
ЗМ Дефилето е с площ 37,20 ха и обхваща част от дефилето на р. Харманлийска, непосредствено до град Харманли.
КК "Белите брези"
 Местоположение: Намира се на 30 км От град Кърджали И език 6 км от Ардино.
Описание: Това е единственото естествено находище на бяла бреза в Родопите и едно от най-живописните места в региона на Ардинска община. Такива са рядкост и в цялата страна. Гората представлява мозайка от бреза, бук и бор. Съчетанието на тези дървесни видове прави въздуха по-чист - излъчващите се от брезата фитонциди го стерилизират, борът го ароматизира, а букът го насища с кислород.
Статут: Белите брези е обявен за курорт с местно значение, чийто въздух лекува белодробни и алергични заболявания. Цялата му площ възлиза на 4000 дка.
Достъп: От град Кърджали В посока Запад Към град Ардино. До асфалтов път.
 
Продължителност
 8 дни 
Възможни езици на провеждане:
Български език; руски език; френски език, английски език
Вариант И И цен И
Видове предложения *
1. Групова Е кскур З ИЯ - Турист А  купува  Билет В органи зирана  Груп А
2. Индивидуална  Е кскур З ИЯ- Е кскур З ИЯ ПО  За явка  език  туриста / Груп А Турист И
Ценови вариант 1
Група 6 - 10 туристи: 3000 лв. / 1539 евро / Собствен транспорт / :
Цената е на група!
Дати: 01 май, 15 юни, 20 юли, 20 август, 01 септември, 10 октомври
Ценови вариант 2
 
Ценови вариант 3
 
Ценови вариант 4
 
Ценови вариант 5
Ценови вариант 6
Цените са на група
Условия За резервация И анулация:
Минимален срок за резервация *
     20     дн И
Минимален срок за анулация *
      7    дн И

 

Примерна програма:
Посочете местата на посещение *
1.
1-ден: Крумовград - настаняване, свободна вечеря, беседа на водача на групата
Нощувка
4 часа
8 часа
2.
2-ден: Крумовград - закуска ,1-час:. 8.00ч.-09.00ч; обяд - 1 час на пикник13.00ч.-14.00ч, вечеря в заведение-два часа:. 20.00ч.-22.00ч.
Резерват "Вълчи дол" - екскурзовод, фотоулов-8часа:. 09.00ч (-13.00ч; 14.00ч.-18.00ч.
Нощувка: 22.00ч - 08.00ч..
4 ЧАС А
8 часа
10 часа
3.
3 ден: Крумовград - закуска - 08.00ч.-09.00ч.
Маджарово: Защитена местност - "Момина скала", ЗМ-"Патронка
ЗМ-"Черната скала"-с.Тополово, с.Румелия, с.Горен Главник, с.Горно поле
-Беседа на екскурзовода
Обяд, вечеря, нощувка в района
4 час
6 часа
10 часа
4.
4 ден: Маджарово: закуска - ЗМ-"Гюргена"-с.Габерово - беседа на екскурзовода
Стамболово: обяд, ЗМ-Големия сипей "- в землището на с.Рабово и с.Бял кладенец - беседа на екскурзовода
Ивайловград: вечеря, нощувка.
3 часа
6 часа
10 часа
5
5 ден: Ивайловград:.. Закуска, Защитена местност-"Дупката"-беседа на екскурзовода, обяд.От 14.00ч - 19.00ч - ЗМ-"Ликана"-с.Свирачи, ЗМ-"Меандрите на Бяла река" - с. Железари, с.Меден бук-беседа на екскурзовода
Вечеря и нощувка.
5 ЧАС А
5 часа
10 часа
 
6.
6 ден: Ивайловград: Закуска:. 08.00ч - 09.00ч.
Кърджали:-ЗМ "Юмрук скала в землището на с.Калоянци и ЗМ" Средна Арда "- с.Звезделина и с.Висока поляна - беседа на екскурзовода
Обяд и вечеря
Настаняване в хотел и нощувка.
12 часа
10 часа
 
7.
7 ден: Кърджали - закуска - 08.00ч.-09.00ч.
Ардино - ЗМ - "Дяволски мост" - с.Дядовци-беседа на екскурзовода
Обяд. КК "Белите брези"
Харманли - ЗМ - "Дефилето" - до гр.Харманли по дефилето на река Харманлийска - беседа на екскурзовода
Вечеря, нощувка
 
1 час
1 час
2 часа
4 часа
12 часа
8.
8 ден: Закуска - 08.00ч.-09.00ч.
Минерални бани - ЗМ-"Аида" - в землището на с.Спахиево - беседа на екскурзовода
Обяд
1 час
4 часа
1 час
и.т.н.
........
 
Посочете място на завършване на екскурзията *
Минерални бани, с.Спахиево - 14.00ч.
Обекти за показване * -
Известн И личности свързане С местата За посещение  -   
С ъбития Свързани С местата  -

 

Дета Й. Ли
Как да се облечем?
Туристическо облекло сроред сезона и времето; удобни обувки
Какво да вземем със себе си?
Камера, фотоапарат
Организационн И момент И
Хранене по време на екскурзията *
 
Органи зирано Хранене ( не включено в цената )
Не се препоръва екскурзията за следните групи туристи:
Възрастни
Де ца  ДО   0,7 години ....
Лица с ограничени възможности
Болни лица
Стойността на екскурзията включва *
Екскурзоводско обслужване и водач на обектите на посещение
Нощувки - 7 в хотели ** / ***
Цената на екскурзията не включва *
Транспорт, храна и такси
Ра З писание
Сезон *
Целогодишно
Определен период   От  май    ДО          октомври
В какви дни екскурзията не се провежда   *
Време на започване на екскурзията *
Най-рано начало  16.00 ЧАС А              минут И
Най-късно начало  17.00 ЧАС А            минут И
Фиксирано време на провеждане на екскурзията по разписание:
     01 май, 15 юни, 18 юли, 01 септември, 10 октомври
Други дати - по запитване
 

 

Доп ъ лнителна ИНФОРМАЦИЯ 
Подходяща информация, която не
 е посочена и която Вие бихте искали да я предоставите на туристите  
По преценка на екскурзовода

 

Снимки към екскурзията
 
Предпочитания
Ø  Снимков материал
Ø  Видео материал

 
* - поле, което трябва задължителна да се попълни  J