НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование
Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.
Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване
на детски и ученически туристически пътувания с обща цена в страната и в
чужбина, инициирани от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, наричани по-нататък „туристически пътувания".
(2) Наредбата урежда и изискванията, на които следва да отговарят
категоризираните по Закона за туризма туристически обекти при
предоставяне на туристически услуги на деца и ученици под формата на
детски лагер.
Чл. 2. (1) Туристическите пътувания могат да се организират под
формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред
природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение
по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна,
културно-развлекателна и опознавателна цел.
(2) Не са предмет на наредбата инициираните от институциите в
системата на предучилищното и училищното образование:
1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща
цена, съгласно § 1, т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за
туризма;
2. прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на
общинско, областно, национално и международно ниво;
3. посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър,
кино, изложба, цирк, концерт и др.), когато не са организирани като
туристическо пътуване с обща цена;
4. наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с
образователните функции на астрономическите обсерватории и
планетариумите;
5. организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени
почивни бази.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ
Раздел I
Условия и ред за организиране на туристическите пътувания на деца
и ученици. Необходима документация
Чл. 3. (1) Организираните в системата на предучилищното и училищното
образование туристически пътувания се извършват въз основа на сключен
договор между туроператор и директор на институция в системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Договорът по ал. 1 съдържа:
1. дата и място на сключването;
2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер
на туроператора и/или туристическия агент, както и имената на директора и
името на институцията;
3. вид на използвания транспорт: въздушен, наземен, воден, като се
посочва видът на транспортното средство: самолет (чартърен или редовен),
автобус, влак, кораб;
4. маршрут на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване,
очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за
тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане,
продължителност на престоя;
5. местоположение и вид на туристическите обекти или атракции, когато
в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението
им;
6. местоположение, вид, наименование и категория на местата за
настаняване и брой нощувки, определени в съответствие с чл. 84 от Закона
за туризма;
7. местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за
хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в
туристическото пътуване, меню за дните на престой на децата и учениците,
включително предвидените пакети тип „суха храна";
8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата
цена;
9. особени изисквания, предявени от директора на институцията преди
сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по
договора;
10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в
договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;
11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се
преизчислява в случаите по чл. 88 от Закона за туризма;
12. краен срок, в който директорът на институцията има право да се
откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение;
13. размер на неустойката, която се дължи на туроператора при отказ от
договора след срока по т. 12;
14. минимален брой участници, когато такъв е необходим за
осъществяване на пътуването;
15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които могат да се
предявят рекламации в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение
на договора;
16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил
застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма;
17. задължение за туроператора и превозвача да предприемат пътувания
само в светлата част на денонощието.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва след одобряване от началника на
съответното регионално управление на образованието към Министерството
на образованието и науката. Одобряването може да се извърши и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4) Институцията - инициатор на пътуването, изпраща писмо по образец
съгласно приложение № 1 заедно с проект на договор за организирано
туристическо пътуване до съответното регионално управление на
образованието не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на
съответното пътуване.
(5) Одобряването по ал. 3 се извършва в срок до 7 работни дни от
постъпването на документите по ал. 4 и може да се извършва и по
електронен път.
Чл. 4. (1) За всяко туристическо пътуване директорът на институцията:
1. получава информацията по чл. 80 от Закона за туризма, надлежно
входирана с придружително писмо от туроператор;
2. сключва договор с регистриран туроператор, вписан в Националния
туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към
датата на туристическото пътуване застраховка „Отговорност на
туроператора";
3. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване;
4. организира и контролира:
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на
децата или учениците или на лицата, които полагат грижи за дете, за
провеждане на туристическото пътуване;
б) даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците
или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за
участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване;
в) провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители,
настойници или попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за
безопасност и култура на поведение по време на туристическото пътуване;
5. заверява с подпис и с печат списък на децата или учениците с данни
за трите им имена, дата и година на раждане, група или клас;
6. командирова служителите на институцията, определени за
провеждането на туристическото пътуване, съгласно Наредбата за
командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г.,
бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2
от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.), а когато пътуването е извън страната -
съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от
2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от
2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр.
51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.);
7. изисква предоставянето на документ от личен лекар за всяко дете или
ученик, удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и
противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден не по-рано
от 3 дни преди началото на организираното пътуване.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1, т. 4 директорът на
институцията изпраща на родителите, настойниците или попечителите или
на другите лица, които полагат грижи за дете, уведомление с приложена
декларация и инструктаж по образец съгласно приложение № 2. В случай на
съгласие от тяхна страна уведомлението се подписва и се връща на
директора на институцията, по чиято инициатива се провежда пътуването.
(3) Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на
институцията, определени като придружаващи лица при провеждането на
туристическото пътуване, се уреждат с договор в писмена форма.
Чл. 5. (1) След одобряването на договора за организирано туристическо
пътуване от съответното регионално управление на образованието
туроператорът незабавно уведомява Българската агенция по безопасност на
храните за организацията на храненето на децата и учениците, като посочва
обектите за хранене, които ще бъдат посещавани при туристическото
пътуване, и съответната регионална здравна инспекция към Министерството
на здравеопазването по местонахождението на обектите с обществено
предназначение, които ще бъдат посещавани, като прилага и копие на
предвиденото меню по чл. 3, ал. 2, т. 7.
(2) Уведомяването по ал. 1 може да се извършва и по електронен път.
Чл. 6. Документацията за организираните детски и ученически
пътувания се съхранява от администрацията на институцията - инициатор на
пътуването, най-малко една календарна година от датата на приключването
на пътуването.

Раздел II
Изисквания при провеждането на туристическите пътувания
Чл. 7. За персонал, обслужващ провеждането на туристическите
пътувания, могат да се определят учители и други педагогически
специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и
медицински специалисти - по преценка на ръководителя на институцията -
инициатор на пътуването, а за туристически пътувания извън страната - и
представители на съответния туроператор.
Чл. 8. (1) Броят на персонала се определя съобразно формата на
туристическото пътуване, броя, възрастовия състав и специфичните нужди
на децата и учениците, както следва:
1. един възрастен на всеки 5 - 7 деца от детските градини и деца в
предучилищна възраст;
2. един възрастен на всеки 10 - 15 ученици от I до XII клас.
(2) За всяка група деца и ученици за туристическо пътуване се
определят лица за ръководители на групата, като директорът на
институцията определя едно от тях за главен ръководител на групата.
(3) Когато в групите по ал. 2 са включени деца или ученици, настанени в
социална услуга от резидентен тип или в специализирана институция, в
персонала по чл. 7 може да бъде включен и педагогически специалист,
възпитател, психолог или медицински специалист от социалната услуга или
специализираната институция по предложение на нейния ръководител и по
преценка на директора на институцията - инициатор на пътуването.
(4) За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е
длъжен да разполага със следната документация:
1. копие от договора за туристическото пътуване, заверен с гриф „Вярно
с оригинала";
2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор;
3. заверен списък на децата и учениците в групата;
4. заверено копие от заповедта на директора на институцията за
провеждане на туристическото пътуване;
5. копие на застрахователната полица за сключена застраховка
„медицински разходи при болест или злополука" - при пътувания извън
страната, или за застраховка „планинска застраховка" - за пътувания, които
се извършват в планинска среда, чийто период на валидност обхваща и
периода на договора за конкретното пътуване;
6. доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от
лицето, упражняващо дейност в конкретното място за настаняване.
Чл. 9. При провеждане на туристическите пътувания задължително се
спазва Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм (ДВ, бр. 57 от 1997 г.), издадена от министъра
на образованието и науката и министъра на здравеопазването, когато на
водна площ, използвана за къпане, се провежда отдих на деца и ученици.
Чл. 10. За осъществяване на различните форми на туристически
пътувания туроператорът осигурява според необходимостта правоспособни
екскурзоводи, планински водачи и ски учители, вписани в съответния списък
част от Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за
туризма, както и аниматори в туризма с придобита професионална
квалификация по професията по смисъла на Закона за професионалното
образование и обучение.

Раздел III
Изисквания към участниците в различните форми на туристически
пътувания
Чл. 11. За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или
ученици, които са:
1. с декомпенсирани хронични заболявания;
2. контактни на заразни болести;
3. заболели от заразни болести;
4. ненавършили тригодишна възраст.
Чл. 12. Участниците в туристическите пътувания извън страната
задължително се застраховат от туроператора при условията на чл. 72 от
Закона за туризма.

Раздел IV
Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците по
време на туристическите пътувания
Чл. 13. Ръководителите на туристическите пътувания, медицинският,
педагогическият и останалият обслужващ персонал, както и представителят
на туроператора носят отговорност за опазване на живота и здравето на
децата и учениците от момента на поемането им в сборния пункт, по време
на пътуването и престоя им до връщането им на родителите, попечителите,
настойниците или на лицата, които полагат грижи за детето.
Чл. 14. Туроператорът съвместно с главния ръководител на групата
предприемат мерки за опазване на живота, здравето и сигурността на децата
и учениците в зависимост от специфичните условия на туристическото
пътуване и мястото на провеждането му.

Раздел V
Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически
туристически пътувания с обща цена
Чл. 15. Туристическите пътувания могат да се провеждат на територията
на България и извън нея с наземен, воден и въздушен транспорт.
Чл. 16. (1) Туристическите пътувания на деца и ученици с автобусен
транспорт се извършват само в светлата част на денонощието.
(2) Маршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено в
договора между туроператора и директора на институцията.
(3) По време на пътуванията по ал. 1 на децата и учениците се
осигурява най-малко 8 часа нощувка в рамките на денонощието.
Чл. 17. Превозът с автобуси на детски и ученически групи се извършва
в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона
за движението по пътищата и издадените въз основа на тях подзаконови
нормативни актове.
Чл. 18. (1) За всяко туристическо пътуване съответният превозвач е
длъжен да осигури в превозното средство аптечна чанта, както и шини за
имобилизация на горен и долен крайник и врат, въже с дължина 50 м и
голям фенер - акумулаторен.
(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комплектувана с медицински изделия
съгласно изискванията на Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на
аптечките на моторните превозни средства, издадена от министъра на
здравеопазването (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Раздел VI
Изисквания при настаняването на децата и учениците по време на
туристическите пътувания
Чл. 19. (1) Настаняването на деца и ученици - участници в туристически
пътувания, се извършва в обекти, които са категоризирани места за
настаняване съгласно Закона за туризма, вписани в Националния
туристически регистър и в Публичния регистър на обектите с обществено
предназначение, поддържан от регионалните здравни инспекции съгласно
чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
(2) Настаняването извън територията на страната на деца и ученици -
участници в туристическо пътуване, се извършва в обекти, получили
категория по съответната национална туристическа класификация и
подлежащи на контрол съгласно националното законодателство на
съответната държава.
Чл. 20. При настаняване на деца и ученици главният ръководител на
туристическото пътуване задължително:
1. изготвя поименно разпределение на децата, съответно на учениците,
по стаи, което се оставя на разположение на рецепцията в обекта на
настаняване или на друго подходящо място в него;
2. осигурява провеждането от хотелиера или от негов служител на
инструктаж на групата за местоположението на пожарогасителите и на
аварийните изходи на обекта.
Чл. 21. Ръководителите на съответното туристическо пътуване се
настаняват в помещения в максимална близост до помещенията на
настанените деца, съответно ученици.
Чл. 22. (1) В местата за настаняване по чл. 19, ал. 1 се прилагат
здравните изисквания, определени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за
здравето, и в тях е задължително:
1. да има обособени отделни спални и санитарно-хигиенни помещения за
момичета и момчета;
2. помещенията за спане да могат да се заключват, като е осигурена
възможност вратите да могат да се отварят от ръководителите на съответното
туристическо пътуване при произшествие;
3. да има подходящо място за съхранение на багажа и личните вещи на
децата и учениците;
4. балконите към помещенията за спане да са стабилни и обезопасени;
5. парапетите на стълбищата да са стабилни и безопасни;
6. електрическите контакти в обекта да са обезопасени.
(2) На територията на обектите по ал. 1 е забранено поставянето на
игрални автомати и други технически устройства, предлагането на хазартни
игри, както и тяхното рекламиране.
(3) В обектите по ал. 1 трябва да е ограничен достъпът до телевизионни
канали и предавания, предназначени за възрастни.
(4) Максималният допустим брой легла в спалните помещения в обектите
по ал. 1 е четири с изключение на туристическите хижи, туристическите
учебни центрове и туристическите спални.
Чл. 23. В обектите за настаняване по чл. 19, ал. 1 хотелиерът е длъжен
да осигури информацията по чл. 3а от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
57 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г. и бр. 22 от 2016 г.).
Чл. 24. Настаняването на деца в предучилищна възраст в обектите по
чл. 19, ал. 1 се извършва максимум до втория етаж на туристическия обект.

Раздел VII
Изисквания към храненето на деца и ученици при туристически
пътувания, провеждани на територията на страната
Чл. 25. Храненето на децата и учениците по време на туристическите
пътувания се извършва при спазване на Наредба № 6 от 2011 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски
заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно
хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), издадени от министъра на
здравеопазването.
Чл. 26. (1) Храненето на деца и ученици по време на туристическите
пътувания се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за
храните и категоризирани съгласно Закона за туризма.
(2) В обектите по ал. 1 трябва да се спазват изискванията на
европейското и националното законодателство в областта на храните и
предлаганите храни на деца и ученици по време на туристическите
пътувания трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2011 г.
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр.
73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г. и бр. 85 от 2015 г.), издадена от
министъра на земеделието и храните.

Раздел VIII
Изисквания към организацията на водноспасителната дейност и
обезопасяването на водни площи, ползвани от деца и ученици
Чл. 27. За осигуряване на безопасността и сигурността на децата и
учениците при посещение на плаж (открити водни площи) се спазват
съответните изисквания и правила на Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление №
182 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 60 и 72 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г. и бр. 31 от
2016 г.), и на Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при
провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от министъра
на образованието и науката и министъра на здравеопазването.
Чл. 28. С цел осигуряване здравето на децата и учениците качеството
на водата в плувните басейни и в зоните за къпане трябва да отговаря на
изискванията на Наредба № 5 от 2008 г. за управление на качеството на
водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г. и
бр. 5 от 2013 г.), издадена от министъра на здравеопазването и министъра
на околната среда и водите, и на Инструкция № 34 за хигиената на
спортните обекти и екипировка (обн., ДВ, бр. 82 от 1975 г.; изм. и доп., бр.
18 от 1984 г. и бр. 25 от 2002 г.), издадена от министъра на
здравеопазването.
Чл. 29. Упражняването на водни спортове, ползването на гребни и
моторни плавателни съдове и други съоръжения за развлекателна дейност
става само с изричното съгласие на ръководителя на групата при наличие на
правоспособни инструктори и при спазване на изискванията на Наредбата за
плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в
териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република
България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни
средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на
водноатракционни услуги с тях, приета с Постановление № 293 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм. и доп., бр.
33 от 2012 г.). Ръководителят на групата упражнява контрол за извършване
на инструктаж от компетентни лица за ползване на съоръженията.
Чл. 30. Децата ползват откритите водни площи задължително с
надуваеми пояси, ръкавели или жилетки, дори когато достигат дъното на
откритите водни площи.
Чл. 31. (1) Ползването на открити водни площи от деца и ученици се
разрешава само при наличие на спасители, осигурени от собственика,
наемателя или концесионера на съответните водни площи по реда на
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните
площи.
(2) Спасителите са длъжни съобразно вида на охраняваната водна площ
да предприемат действията по чл. 11 от Инструкция № 1 от 1997 г. за
организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните
площи при провеждането на детски и ученически отдих и туризъм.
Чл. 32. Ръководителите на децата и учениците по време на ползването
на съответната водна площ:
1. отговарят за безопасното придвижване на децата и учениците от
настанителната база до водната площ и обратно;
2. следят за реда и дисциплината по време на ползването на водните
площи;
3. преброяват децата преди и след ползването на водните площи, не
допускат действия на децата и учениците, криещи опасност за живота и
здравето им, като при възможност и/или при необходимост влизат във водата
с децата и учениците от поверената им група.
Чл. 33. Мястото за къпане на морски плаж следва да отговаря на
изискванията по чл. 4 от Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при
провеждането на детски и ученически отдих и туризъм.
Чл. 34. (1) Ползването на плувни басейни от деца и ученици се
извършва, след като спасителят ги е информирал за филтриращите отвори,
разположени по стените, дъното и по ръба на басейна.
(2) На децата и учениците се провежда инструктаж за спазването на
основните правила за безопасност при ползването на плувните басейни,
посочени в приложение № 3.
Чл. 35. През нощта външните плувни басейни към местата за
настаняване, в които са настанени децата и учениците, се осветяват по
подходящ начин от хотелиера и се поставят табели „Къпането забранено!".

Глава трета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ПОД ФОРМАТА НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ

Чл. 36. (1) Провеждането на детски лагери в страната се извършва в
туристически обекти по чл. 19, ал. 1, разположени в ограден терен, към
който има поне един вход с денонощна охрана и с пропускателен режим.
(2) На входа на детския лагер се поставя табела с наименованието на
лагера, както и пилони или стойки за окачване на знамена.
(3) На територията на лагера се поставят указателни табели за
разположението на сградите и тяхното предназначение, както и
информационно табло за температурата на въздуха и друга полезна
информация.
Чл. 37. В туристическия обект и в прилежащия към него терен трябва да
има:
1. осигурено видеонаблюдение и системи за сигнално оповестяване;
2. ресторант или друго заведение за хранене и развлечения, в който
местата за сядане са най-малко 1/3 от капацитета на мястото за
настаняване;
3. санитарни възли и умивалници, разположени в близост до съответното
заведение за хранене и развлечения;
4. оборудвани помещения за занимания и допълнителни дейности;
5. обезопасени спортни съоръжения и оборудване;
6. възможност за осигуряване на покрита лятна естрада с озвучаване и
осветление;
7. медицински кабинет за оказване на първа медицинска помощ на
децата и учениците.
Чл. 38. (1) Дейността на медицинския кабинет по чл. 37, т. 7 се
осъществява от лекар, фелдшер, лекарски асистент или медицинска сестра.
(2) Медицинските специалисти по ал. 1 трябва да са преминали
следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на
здравето в Националния център по обществено здраве и анализи и по
оказване на първа помощ при спешни състояния - в център по спешна
медицинска помощ.
(3) При установяване на състояние, което изисква медицинска помощ,
медицинските специалисти по ал. 1 са длъжни да съобщят незабавно на
главния ръководител за уведомяване на родителите, настойниците или
попечителите или на лицата, които полагат грижи за дете.
Чл. 39. Развлекателната програма, туровете, обиколките,
опознавателните разходки и други мероприятия трябва да са съобразени с
възрастта и физическата подготовка на участниците.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ В ПРИРОДНА СРЕДА И ОБУЧЕНИЕ ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ
Чл. 40. (1) Обучението по снежни спортове на деца и ученици се
извършва от правоспособни ски учители, вписани в Списъка на
правоспособните ски учители - част от Националния туристически регистър
по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) Ски учителите са длъжни да съобразят физическата подготовка на
децата и учениците спрямо сложността на ски пистата съгласно Наредбата за
обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в
Република България и за определяне правилата за безопасност върху
територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на
ски патрулите, приета с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2015
г. (ДВ, бр. 9 от 2015 г.).
Чл. 41. (1) За обучение по туризъм, водене на походи и екскурзионно
летуване в планините се осигуряват правоспособни планински водачи,
вписани в Списъка на правоспособните планински водачи - част от
Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.
(2) При провеждане на прояви с повече от 50 деца или ученици е
задължително да има осигурен планински спасител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водна площ" е постоянно или временно съсредоточие на води в
естествено или изкуствено създадени форми на релефа. За водна площ се
считат и плувните басейни.
2. „Дете" е всяко физическо лице от 4- до 7-годишна възраст, което не е
постъпило в I клас.
3. „Детска група" е група от 5 и повече деца.
4. „Детски лагер" е понятие по смисъла на § 1, т. 71 от допълнителната
разпоредба на Закона за туризма.
5. „Екскурзионно летуване" е туристическо пътуване с 3 и повече
нощувки по предварително определен маршрут в планината с цел почивка и
възстановяване сред природата.
6. „Излет" е туристическо пътуване с цел разходка сред природата в
рамките на деня.
7. „Лица, които полагат грижи за дете" са лицата, при които детето е
настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. „Поход" е туристическо пътуване по предварително определен
пешеходен маршрут с продължителност до 2 нощувки, включително с цел
кратка почивка и възстановяване сред природата.
9. „Ски ваканция и обучение по снежни спортове" е туристическо
пътуване, в рамките на което участниците получават услугата обучение по
ски и други зимни спортове от правоспособни ски учители, вписани в
Националния туристически регистър.
10. „Туристическо пътуване с обща цена" е понятие по смисъла на § 1, т.
67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма.
11. „Ученик" е всяко физическо лице от 6- до 19-годишна възраст, от
постъпването му в I клас до завършване на средно образование.
12. „Ученическа група" е група от 5 и повече ученици.
13. „Училище сред природата" е туристическо пътуване, организирано за
съответния клас, в учебно време с цел осъществяване на учебен процес
извън училището или населеното място.
14. „Хазартна игра" е всяка игра, в която има залог и може да се получи
печалба или да се загуби залогът съгласно Закона за хазарта.
15. „Хотелиер" е понятие по смисъла на § 1, т. 56 от допълнителната
разпоредба на Закона за туризма.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) По отношение на настаняването на деца и ученици - участници в
туристически пътувания, извършвано в почивни бази на търговски дружества
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, разпоредбата на чл. 19,
ал. 1 се прилага от 1 януари 2019 г.
(2) В срока по ал. 1 стопанисваните обекти от търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала се категоризират в
съответствие с изискванията на Закона за туризма.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за
туризма.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен
вестник".
§ 5. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на туризма
и министърът на образованието и науката.
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4
Образец на писмо до РУО
………………………………………………………………………………………...............................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...............................………………………
(институция, адрес, телефони, е-mail)
Изх. №..............................................................
ДО
Г-Н/Г-ЖА.................................
НАЧАЛНИК НА РУО............................
Относно: Искане за одобряване за сключване на договор съгласно чл. 79, ал. 4 от Закона
за туризма
УВАЖAЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО..............................................,
Във връзка с изискванията на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Ви
информирам следното:
1. В периода.............................г., ще се проведе...........................................................................
(дд/мм/гг) (форма на туристическото пътуване
съгласно чл. 2, ал. 1)
2. До.............................................................................................................................................
(маршрут)
с деца/ученици от..........................................................................................................................
(детска градина, училище, център за подкрепа за личностно
развитие или специализирано обслужващо звено)
3. Групата ще пътува по маршрут: .................................................................................................
3.1. Начален пункт – час и място на тръгването: .............................................................................
3.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: ......................................................................
3.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: ...........................................................................
3.4. Очаквано време на завръщането: ............................................................................................
4. Настаняване на групата/брой нощувки: ......................................................................................
в..................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата за настаняване)
5. Хранене на групата: .................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и
развлечения, брой и вид на храненията)
6. Транспортът ще се осъществи с ..................................................................................................
(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и
видът на транспортното средство – самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб)
7. Децата/учениците са застраховани със застраховка ....................................................................
...................................................................................................................................................
(вид на застраховката, сключена със застраховател „......................................................“)
8. Пътуването е организирано от туроператор .................................................. (фирма, седалище,
адрес на управление и ЕИК), притежаващ удостоверение за регистрация № ....................................
и застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № .....................................................,
валидна до ............................................
9. Учебното съдържание е преструктурирано съгласно моя Заповед № ................. (когато е
необходимо и пътуването се провежда в учебно време).
10. Декларирам, че са събрани писмените декларации от родителите, настойниците или
попечителите или лицата, които полагат грижи за дете, че са запознати с програмата на
туристическото пътуване и че са съгласни децата да участват в него.
Прилагам проекта на договор за туристическото пътуване, организирано от .....................................
..................................................................................................... (туроператор) за одобряване.
С уважение,
………………………………………………………
(име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

Образец на Уведомително писмо – декларация
до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за дете
До г-н/г-жа ...............................................
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете)
Предлагаме Ви:
1. Оферта (програма) за .............................................................................................................................
(форма на туристическото пътуване съгласно чл. 2, ал. 1)
2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване.
3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване.
Оферта (програма) за пътуването:
Период: …………………………………………………. г.
(дд/мм/гг)
1. Групата пътува по маршрут: ..........................................................................................................
1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: .................................................................................
1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: ..........................................................................
1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: ...............................................................................
1.4. Очаквано време на завръщането: ...............................................................................................
2. Настаняване на групата/брой нощувки: ..........................................................................................
..........................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата на настаняване)
3. Хранене на групата: ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и
развлечения, брой и вид на храненията)
4. Транспортът ще се осъществи с ...................................................................................................
......................................................................................................................................................... ,
(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното
средство – самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб)
5. Децата/учениците са застраховани със застраховка .....................................................................
......................................................................................................................................................... ;
(вид на застраховката, сключена със застраховател „......................................................“)
6. Пътуването е организирано от туроператор .................................................................................
......................................................................................................................................................... ,
(фирма, седалище, адрес на управление и ЕИК)
притежаващ удостоверение за регистрация № ................................. и застрахователна полица „Отговорност
на туроператора“ №............................, валидна до ........................................................................... г.
7. Цена: ................................. (словом: .......................................................................................... .)
7.1. Цената включва: .........................................................................................................................
7.2. Цената не включва: ....................................................................................................................
8. Плащания: .....................................................................................................................................
9. Децата трябва да носят: ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ДЕКЛАРАЦИЯ
От .....................................................................................................................................................
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за ..................................
..................................................................................................................................................................
от ......... група/клас
на……………………………………………………………………………………………….., гр. ........................
..........................................................................................................................................................
Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по маршрут
..........................................................................................................................................................
за периода................................................... г., организирано от ТО – ...................................................,
и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.
Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно на заразни
болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може да вземе участие в
туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има хронични заболявания
– алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др.
Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по време на
пътуването ..............................................................................................................................................
.................................... и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.
Дата: ..................................г. Декларатор:……………………………..
ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически
пътувания с обща цена
Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите
туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и
пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни:
а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма;
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или
инциденти;
г) да се движат в група, придружавани от учител;
д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;
е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;
ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;
з) да пресичат улици само на определените за целта места;
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да
си помагат при необходимост;
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която
нощуват и се хранят.
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено:
а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;
б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от
пътуването, както и с други външни за групата лица;
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
На учениците се забранява:
1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира
ръководителят на групата.
2. Вдигането на шум.
3. Блъскането при качване и при слизане.
III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
На учениците се забранява:
1. Преминаването през балконите от една стая в друга.
2. Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.
3. Използването на електроуреди.
4. Употребата на леснозапалими вещества.
5. Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!
..........................................................................................................................................................
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)
..........................................................................................................................................................
(подпис на ученика)

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 2

ПРАВИЛА за безопасно поведение при ползване на басейни, както и
за тяхното обозначаване

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за
ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане
или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или
гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне!
2. Никога НЕ използвайте басейна сами!
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ
се в близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или
прилошаване.
3. НЕ бутайте други хора в басейна!
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат.
Бъдете внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и
има опасност от подхлъзване и падане!

 
 
НАРЕДБА № 2 ОТ 24.04.1997 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
 
ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
 
 
Издадена от министъра на образованието, науката и технологиите, обн., ДВ, бр.
43 от 30.05.1997 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.06.1998 г., бр. 9 от 25.01.2005 г., бр. 24 от
21.03.2006 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 52
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и
провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в страната и в чужбина.
Чл. 2. Организираният детски и ученически отдих и туризъм е израз на
социалната политика на държавата с цел възпитание на децата и учениците,
физическото и духовното им развитие, възстановяването и укрепването на тяхното
здраве.
Чл. 3. Всички деца и ученици имат право да ползват определените с наредбата
видове и форми на организиран отдих и туризъм съобразно личните си
предпочитания и възможностите на родителите или настойниците им.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.) (1) Детският и ученическият
отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, училището или
обслужващото звено самостоятелно или въз основа на договор, сключен между
директора на детската градина, училището или обслужващото звено и лице, което
има право да предоставя съответните услуги.
(2) Координацията и контролът на дейностите по ал. 1 се осъществяват от
регионалните инспекторати по образованието.
Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.).
Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.).
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Отдихът на децата и учениците, организиран
от общините в почивни бази, управлявани или стопанисвани от тях, се осъществява
в съответствие с изискванията, определени от общинските съвети.
Раздел II
Условия и ред за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и
туризъм
Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Отдихът в почивните бази, екскурзионното
летуване, излетите, походите и експедициите, училището сред природата, селският
туризъм, спортните почивни бази, екскурзии и др., са форми на организиран отдих
на децата и учениците, при които се провежда възпитателна,
културно-развлекателна, здравно-закалителна и лечебно- оздравителна работа.
Чл. 9. (1) Според характера и предназначението си почивните бази за децата и
учениците са от общ тип и лечебно-оздравителни.
(2) В почивните бази за отдих от общ тип се осигуряват условия за укрепване
здравето на децата чрез физкултура, спорт и туризъм и със занимания по интереси
и желания на учениците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Лечебно-оздравителните бази са предназначени
за почивка на деца и ученици с хронични заболявания, изискващи спазване на
специален лечебно-оздравителен режим.
(4) Лечебно-оздравителният отдих на учениците се организира в специално
предназначени за това почивни бази съгласно изискванията на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) За откритите почивни бази за сезон се
уведомява съответната регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ) по местонахождението на обекта в срока и
съгласно изискванията по чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето .
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) В почивните бази знамето на Република
България се вдига при тържествено откриване на сезона и се спуска при
закриването му.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., бр. 9 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.) (1) За всеки
организиран отдих и туризъм по чл. 8 директорът на детската градина, училището
или обслужващото звено:
1. издава заповед за провеждане на формата, която задължително съдържа:
а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;
б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
в) ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на
формата, и техните задължения;
2. командирова служителите на детската градина, училището или
обслужващото звено, определени за провеждането на формата;
3. организира и контролира:
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата
или учениците за провеждане на формата;
б) предоставянето на писмено съгласие на родителите, настойниците или
попечителите за участие на детето или ученика в съответната форма;
4. организира и контролира провеждането на инструктаж на децата или
учениците и на техните родители, настойници или попечители за безопасност и
културно поведение; проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на
участниците в съответната форма на организиран отдих и на техните родители,
настойници или попечители;
5. контролира предоставянето за всяко дете или ученик на документ, издаден
от личния (семейния) лекар на детето или ученика;
6. заверява с подпис и печат списък на децата или учениците с данни за трите
имена, дата и година на раждане, група или клас;
7. изисква от лицата, предоставящи туристическата услуга, да удостоверят
правото си да извършват съответния вид туристическа дейност - когато отдихът се
организира по договор;
8. изисква данни за лиценза на превозвача, когато превозът на децата или
учениците се организира с автобус;
9. контролира застраховането на участниците във формите.
(2) Когато формите на организиран отдих по чл. 8 се провеждат през учебно
време, директорът организира, осигурява и контролира преструктурирането на
учебното съдържание.
Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г., изм., бр. 24 от 2006 г.) (1) Преди всяко
провеждане на формите на организиран отдих и туризъм по чл. 8 директорите на
детски градини, училища и обслужващи звена уведомяват съответния регионален
инспекторат по образованието (РИО) и представят в писмена форма
предварителна информация за:
1. формата на организирания отдих и туризъм;
2. общите условия на организирания отдих и туризъм, която задължително
включва:
а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;
б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
в) брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка -
когато пътуването включва нощувка;
г) транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача, а
когато превозът на децата и учениците се организира с автобус - и данни за лиценза
на превозвача;
д) организацията 8_________на храненe на децата и учениците;
3. специфичните условия на организирания отдих и туризъм, в зависимост от
формата;
4. лицето, което ще предоставя туристическата услуга, включително и за
правото му да осъществява такава дейност - когато отдихът се организира по
договор;
5. информация за преструктуриране на учебното съдържание - когато формата
на организиран отдих и туризъм се провежда в учебно време.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
а) писмена информация за условията на организирания отдих и туризъм,
предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга - когато отдихът и
туризмът се организират по договор;
б) заповедта по чл. 12, ал. 1, т. 1 ;
в) списъкът на децата или учениците по чл. 12, ал. 1, т. 6 ;
г) писменото съгласие на родителите, настойниците или попечителите на
децата или учениците за провеждане на формата по чл. 8 ;
д) доказателства за проведен инструктаж по чл. 12, ал. 1, т. 4 ;
е) документи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи
туристическата услуга, да извършват съответния вид туристическа дейност - когато
отдихът се организира по договор;
ж) лицензът на превозвача - когато превозът на децата или учениците се
организира с автобус.
(3) При необходимост началникът на РИО може да изиска от директора на
детската градина, училището и обслужващото звено допълнителна информация за
организирания отдих и туризъм по чл. 8 .
(4) Формите на организиран отдих и туризъм се провеждат, ако в 7-дневен срок
от постъпване на документите по ал. 1 и 2 или на допълнителната информация по
ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на
РИО.
Раздел III
Изисквания към персонала, обслужващ провеждането на отдиха на децата и
учениците
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Броят и видът на персонала при
организирания отдих и туризъм се определят в зависимост от формата по чл. 8 ,
броя и възрастовия състав на децата и учениците.
Чл. 14. За педагогически персонал, обслужващ почивните бази, се осигуряват
директори от системата на просветата, учителиX_јQ_¤_ыq, възпитатели, педагогически
съветници и по изключение - студенти, обучаващи се по педагогически
специалности.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Медицинският персонал при провеждането
на различни форми на отдих се осигурява от организатора.
Чл. 16. Когато почивната база е разположена край водна площ, организаторът
задължително спазва Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на
водните площи, приета с ПМС № 182 от 1996 г. (ДВ, бр. 65 от 1996 г.).
Чл. 17. За обучение по туризъм и ски, както и за водене на походи в планините и
за ученическо екскурзионно летуване в планините се осигуряват инструктори
съобразно изискванията за провеждане на туристически прояви на Българския
туристически съюз.
Чл. 18. Не се допускат да работят в хранителния блок на почивната база лица,
които не отговарят на изискванията на Наредба № 53 от 1978 г. за медицинските
прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и
здравните заведения (обн., ДВ, бр. 8 от 1979 г.; изм., бр. 30 от 1993 г., бр. 99 от 1995
г.; попр., бр. 101 от 1995 г.).
Раздел IV
Изисквания към участниците в различните форми на ученически отдих
Чл. 19. (1) Децата и учениците, които участват в различните форми на
организиран отдих, подлежат на предварителен медицински преглед в срок не
по-рано от три дни до началото на отдиха.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., изм., бр. 9 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.)
Медицинските прегледи се извършват от личния (семейния) лекар на децата или
учениците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., отм., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 20. (1) При организиране и провеждане на различни форми на отдих при
възможност се включват деца и ученици от близки възрастови групи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Децата и учениците от домовете за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се ползват с предимство при
организиране и провеждане на отдиха и туризма.
Чл. 21. (1) В организираните форми на отдих не се допускат деца или ученици,
които са:
1. с декомпенсирани хронични заболявания;
2. контактни на заразни болести;
3. заболели от заразни болести;
4. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.);
5. с никтурия;
6. ненавършили тригодишна възраст, а за екскурзионно летуване - 12 години.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.).
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Участниците в различните форми на
организиран отдих и туризъм задължително се застраховат за тяхна сметка или за
сметка на организатора.
(2) Чуждестранните граждани - участници в различните форми на организиран
ученически отдих и туризъм, трябва да са застраховани в държавата, чиито
граждани са те. Ако при пристигането им се установи, че не са застраховани,
организаторът на отдиха им задължително ги застрахова срещу злополука за тяхна
сметка.
(3) Чуждестранните граждани, участващи в различните форми на организиран
детски и ученически отдих и туризъм, представят медицински документ,
удостоверяващ здравното им състояние и изключващ контакт с остри заразни
заболявания.
Раздел V
Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците
Чл. 23. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм,
медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична
отговорност за опазване живота и здравето на децата и учениците от момента на
поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при
родителите или настойниците.
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Директорът на детската градина, училището
или обслужващото звено, лицето, предоставящо туристическата услуга съвместно
с ръководителя предприемат мерки за опазване живота, здравето и сигурността на
децата и учениците в зависимост от специфичните условия на организирания отдих
и мястото на провеждането му.
Чл. 25. Медицинският персонал, обслужващ отдиха и туризма на децата и
учениците, спазва задълженията си, посочени в приложение № 4.
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) При екскурзионното летуване, излетите,
походите, експедициите и екскурзиите медицинският персонал осигурява
медицинска чанта с необходимите лекарствени средства за оказване на спешна
медицинска помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., отм__________., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Организаторът на отдиха осигурява
необходимите медикаменти и консумативи за зареждане на шкаф за спешна
медицинска помощ, медицинската чанта и оборудването на лекарския кабинет.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., изм., бр. 9 от 2005 г.) Медицинският
персонал отчита разхода на медикаменти и консумативи пред организатора на
отдиха.
Чл. 28. При осигуряване на медицинския персонал, водните спасители,
планинските водачи и главните готвачи организаторът изисква от тях документ за
правоспособност.
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) (1) Автомобилният превозвач на участниците
във формите на организиран отдих по чл. 8 е длъжен да осигури в превозното
средство: оборудвана чанта с медикаменти за оказване на спешна медицинска
помощ, шини за имобилизация на горен и долен крайник и врат; въже - алпийско, 50
м; голям фенер - акумулаторен.
(2) Превозването с автобус на участниците по време на формите на
организирания отдих по чл. 8 се извършва в светлата част на денонощието и по
безопасен маршрут. Маршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено с
организатора.
(3) По време на екскурзии с автобусен превоз на децата и учениците в рамките
на денонощието се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка в туристически обект.
Раздел VI
Финансово и ресурсно осигуряване
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.)
Организираният детски и ученически отдих и туризъм може да се финансира със
средства от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката и други министерства и ведомства, от бюджета на
общините, от собствени приходи и/или със средства на участниците във формите
по чл. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., бр. 9 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.) Средствата за
дейностите по организирането и провеждането на детския и ученическия отдих се
набират и разходват съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за народната
просвета.
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.).
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., бр. 9 от 2005 г.) Размерът на дневните
стойностни хранителни оклади се определя съобразно действащите рецептурници
за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от министъра
на здравеопазването, и пазарните цени на хранителните продукти.
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., отм., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., бр. 9 от 2005 г., отм., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., отм., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., отм., бр. 9 от 2005 г.).
Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, доп. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., доп., бр. 9 от
2005 г., изм., бр. 24 от 2006 г.) Служителите на детската градина, училището или
обслужващото звено, определени за провеждането на организирания отдих и
туризъм, се командироват съгласно трудовото законодателство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 1998 г., изм., бр. 9 от 2005 г., отм., бр. 24 от 2006 г.).
Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., отм., бр. 9 от 2005 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Деца и ученици - чужди граждани, или деца без гражданство, които са от
българска народност и живеят поотделно или в български общности в чужбина,
могат да почиват в страната при условията и по реда на тази наредба.
(2) Българска народност се определя въз основа на поне един от следните
документи:
1. акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско
състояние;
2. паспорт или друг официален документ за самоличност;
3. документ, издаден от организация на българска общност в чужбина.
§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 1998 г., отм., бр. 9 от 2005 г.).
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Училище сред природата е форма на
туристическа дейност, организирана за съответния клас в учебно време и във
връзка с осъществяването на учебен процес по определени учебни предмети.
§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Екскурзионното летуване е туристическа
дейност за учениците с цел поддържане и развитие на физическата дееспособност
и формиране на екологична култура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.) Контрол по спазване на
наредбата се осъществява от Министерството на образованието и науката,
регионалните инспекторати по образованието и органите на държавния здравен
контрол за частта, отнасяща се до опазване на живота и здравето на децата и
учениците.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 35
ЗНП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически
отдих и туризъм
(ДВ, бр. 74 от 1998 г.)
§ 12. Навсякъде в текста на наредбата думите "Министерство на
образованието, науката и технологиите" и "министър на образованието, науката и
технологиите" се заменят съответно с "Министерство на образованието и науката" и
"министър на образованието и науката".
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих
и туризъм
(ДВ, бр. 9 от 2005 г.)
§ 31. Навсякъде в текста на наредбата думите "лагер" се заменят с "почивна
база", "лагери" - с "почивни бази", а "екскурзионна почивка" - с "екскурзионно
летуване".
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 чл. 6, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.)
Приложение № 2 към чл. 13 чл. 13
(Изм. - ДВ, бр. 74 от 1998 г.,
доп., бр. 9 от 2005 г.,
отм., бр. 24 от 2006 г.)
Приложение № 3 към чл. 12а, т. 3 чл. 12а, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.,
отм., бр. 24 от 2006 г.)
Приложение № 4 към чл. 25 чл. 25
Задължения на медицинския персонал, обслужващ почивната база или
екскурзионни групи
1. Приемане и поддържане на медицинския пункт - оборудване, зареждане с
инструментариум, лекарствени и превързочни средства.
2. Контролиране санитарно-хигиенното състояние на лагерна база преди
настаняването на лагерниците и ежедневно.
3. Съвместно с началник почивната база и домакина изготвя седмичното
меню, като ежедневно контролира работата в кухненския блок -
технология,хигиенен режим, 48-часови проби от храната.
4. Следи за спазването на възрастовосъобразен дневен и
лечебно-оздравителен режим.
5. Оказва амбулаторна, неотложна и спешна медицинска помощ на
лагерниците и персонала, като при необходимост осигурява хоспитализация
нануждаещите се.
6. Установява връзка с местното лечебно-профилактично заведение и
хигиенно-епидемиологичната служба.
7. Проверява лагерните медицински карти на децата и личната здравна
документация на персонала от кухненския блок преди началото на смяната.
8. Провежда здравно-просветна дейност, закалителни процедури и
лечебно-оздравителни мероприятия.
9. В почивните бази край водни площи контролира и присъства по време на
къпане, плажна дейност, спортни мероприятия, походи извън района на
почивнатабаза с готовност за оказване на спешна и неотложна помощ.
10. Води здравната лагерна документация.
11. Отговаря за здравето на лагерниците от приема им на сборния пункт,
по време на смяната, до връщането им на родителите.
12. Отчита ежедневно изразходването на лекарства и превързочни
средства.
Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 чл. 26, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.)
Приложение № 6 към чл. 26, ал. 2 чл. 26, ал. 2
(Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г.)__